Służba_Celna_-uprawa tytoniu

Czy trzeba zgłosić własną uprawę tytoniu do Urzędu Celnego?

Jak w temacie…

Poniżej odpowiedź Urzędu Celnego na pytanie:

„.Czy chcąc zasadzić tytoń, muszę to zgłosić do Urzędu Celnego czy dopiero po zbiorach i wysuszeniu liści ? (Art. 16 ustawy) (dodam że na początek było by to około 300 roślin)”

Odpowiedź:

CENTRUM INFORMACJI SŁUŻBY CELNEJ
Izba Celna w Katowicach
===============================================

Infolinia: 801 470 477, +48 33 857 62 51; Fax: 33 857 63 83
E-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl
==
Znak sprawy: 330000-ICIW-0551-524/1//2014/ZK
===============================================

CENTRUM INFORMACJI SŁUŻBY CELNEJ w odpowiedzi na wiadomość e-mail – o treści jak poniżej – uprzejmie informuje, co następuje:

Pośredniczący podmiot tytoniowy – definicja
Pośredniczący podmiot tytoniowy – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży suszu tytoniowego, który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Susz tytoniowy – definicja
Za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.

Przedmiot opodatkowania
W przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
(—)
sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
(—)

Jak wynika z powyższego powiadomieniu naczelnika urzędu celnego podlega działalność polegająca na sprzedaży suszu tytoniowego a nie uprawa tytoniu.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem jak wyżej.

===============================================
Z upoważnienia Dyrektora
Izby Celnej w Katowicach
==
Mł. ekspert Służby Celnej
Zbigniew Klocek

_________________________________________________________________________________________________

Jak wynika z powyższej odpowiedzi, nie ma żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o ilość uprawianych roślin. Obowiązek zapłacenia akcyzy powstaje dopiero w momencie sprzedaży liści które posiadamy.

prawo a uprawa tytoniu

Uprawa Tytoniu na własny użytek – Polskie Prawo

Witam w dziale Prawo a uprawa.

prawo a uprawa tytoniu

Zapraszam do zapoznania się z artykułem poniżej ,który odpowiada na podstawowe pytania odnośnie tego, czy uprawa Tytoniu na własny użytek jest legalna.

Artykuł został znaleziony przez jednego z Forumowiczów.

Cytuję:

„Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 11090 w sprawie niejasnej interpretacji przepisów prawa o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych.

Status producenta wyrobów tytoniowych określony został w dyrektywie Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych. Zgodnie z art. 6 ww. dyrektywy za producenta uznaje się osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która przekształca tytoń w wyroby przemysłowe przeznaczone do sprzedaży detalicznej. Również preambuła tej dyrektywy (pkt 7) wskazuje, iż: producent powinien zostać zdefiniowany jako osoba fizyczna lub prawna, która faktycznie przygotowuje wyroby tytoniowe i ustala maksymalną detaliczną cenę sprzedaży dla każdego z państw członkowskich, w którym dane wyroby mają być dopuszczone do konsumpcji.

Brak jest zatem podstaw do uznania za producentów konsumentów, którzy dokonują pocięcia liści tytoniu domowym sposobem w celu wytworzenia skrętów papierosowych, przeznaczonych nie na sprzedaż, lecz wyłącznie na własny użytek (do bezpośredniej konsumpcji).

Zatem konsumenci, o których mowa powyżej, nie są podatnikami akcyzy, a wytworzone tym sposobem skręty papierosowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Oznacza to, iż proces polegający na własnoręcznym wytwarzaniu wyłącznie na własny użytek skrętów papierosowych nie stanowi obejścia przepisów z zakresu akcyzy, zatem jest legalny.

Mając na uwadze właściwą interpretację przepisów podatkowych, resort finansów organizuje cykliczne spotkania zarówno z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Służby Celnej, jak i przedstawicielami biur Krajowej Informacji Podatkowej. Osoby zajmujące się tematyką akcyzową w izbach i urzędach celnych oraz biurach KIP mają także bezpośredni kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z odpowiednimi komórkami Ministerstwa Finansów.

Ponadto Ministerstwo Finansów bieżąco analizuje poprawność wydawanych przez dyrektorów izb skarbowych interpretacji indywidualnych, dotyczących stosowania m.in. przepisów o podatku akcyzowym, a w przypadkach uzasadnionych dokonuje ich zmiany.

Należy równocześnie wskazać na zmianę tych przepisów. Zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która jest na ostatnim etapie prac parlamentarnych i wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 r., susz tytoniowy (wysuszone liście tytoniu) będzie wyrobem akcyzowym.

Przewiduje się jego opodatkowanie podatkiem akcyzowym w przypadku: importu bądź nabycia wewnątrzwspólnotowego przez podmioty nieuprawnione, sprzedaży podmiotom innym niż uprawnione, nabycia lub posiadania suszu tytoniowego przez podmiot nieuprawniony, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza.

Obowiązek podatkowy nie będzie powstawał w stosunku do podmiotu posiadającego susz tytoniowy, który sam go wyprodukował.

Do suszu tytoniowego nie będzie miała zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy. Ponadto projekt przewiduje w stosunku do suszu tytoniowego, podlegającego opodatkowaniu, obowiązek jego oznaczania znakami akcyzy oraz obrotu tym wyrobem w opakowaniu, nie luzem, w celu umożliwienia sprawowania kontroli nad obrotem tym suszem.”

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Jacek Kapica

link do całego artykułu:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5EC50721

Zapraszam do dyskusji na ten temat na Forum